ROX CLASS BALANCE การปรับสมดุลอาชีพครั้งใหญ่ในอัปเดตแพทช์ UMBALA

999
0

ROX ปรับ Class Balance หรือปรับสมดุลอาชีพใหม่ในการอัปเดตแพทช์ Umbala (21 กุมภาพันธ์) เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นให้สมดุลตามที่ผู้เล่นเรียกร้อง โดยเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการปรับเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจมีเพิ่มเติมเข้ามาอีก ดังนั้นขอให้ผู้เล่นยึดอัปเดตจากในเกมเป็นหลักนะทุกคน

วิธีเติมเกม ROX Ragnarok X: Next Generation ด้วย Razer Gold PIN

รายละเอียด ROX Class Balance การปรับสมดุลอาชีพแพทช์ Umbala

Knight (สกิลพื้นฐาน)

Hundred Spears

 • เอฟเฟกต์เดิม สกิลจะถูกยกเลิกด้วยการโจมตีทั่วไปในช่วงเวลาเอฟเฟกต์
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Endure ในช่วงเวลาเอฟเฟกต์

Sword Mastery

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม AGI*P.ATK 50%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม STR*P.ATK 50%

Spear Mastery

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม DEX*P.ATK 50%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม STR*P.ATK 50%

Cavalry Mastery

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม DEX*P.ATK 50%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม STR*P.ATK 50%

Dark Flame Sword

 • เอฟเฟกต์เดิม ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปโดนเป้าหมายจะลด Final Flee 1%+0.2%*SL และลด Final Anti-Crit 1%+0.2%*SL ของเป้าหมาย ทับซ้อนได้สูงสุด 12 ชั้น นาน 4 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปเข้าเป้า จะทับซ้อนเอฟเฟกต์ Dark Flame 1 ชั้นแก่สมาชิกทีมในระยะ 30 เมตร Dark Flame แต่ละชั้นจะเพิ่ม Final Hit 1%+0.2%*SL และ Final Crit 1%+0.2%*SL ทับซ้อนสูงสุด 12 ชั้น นาน 4 วิ.

Double Blow

 • เอฟเฟกต์เดิม เมื่อใช้อาวุธประเภท Sword ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปล้วนมีโอกาส 20% (LUK ทุก 50 จุดเพิ่มอีก 1%) ทำให้โจมตีทั่วไปในครั้งนี้ เพิ่มดาเมจกายภาพระยะประชิดธาตุ Neutral (50% ของ P.ATK+200) ที่เพิกเฉยต่อ DEF ของเป้าหมาย เมื่อการโจมตีทั่วไปครั้งนี้ติด Crit ดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็จะติด Crit ด้วย
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เมื่อใช้อาวุธประเภท Sword ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปล้วนมีโอกาส 20% (LUK ทุก 50 จุดเพิ่มอีก 1%) ทำให้โจมตีทั่วไปในครั้งนี้ เพิ่มดาเมจกายภาพระยะประชิดตามธาตุอาวุธ (50% ของ P.ATK+200) ที่เพิกเฉยต่อ DEF ของเป้าหมาย เมื่อการโจมตีทั่วไปครั้งนี้ติด Crit ดาเมจที่เพิ่มขึ้นก็จะติด Crit ด้วย

Wind Cutter

 • เอฟเฟกต์เดิม Crit ที่เกิดจากการโจมตีทั่วไป จะเพิ่มสถานะ Wind Cutter ให้ตนเองอีก 1 ชั้น และเพิ่ม Final Crit DMG Bonus 3% ให้ตนเอง นาน 3 วิ. ทับซ้อนได้สูงสุด 6 ชั้น เมื่อจำนวนชั้นทับซ้อนถึงสูงสุด ทุกครั้งที่ตนเองสร้าง Crit จะเกิดเอฟเฟกต์แยกส่วน สร้างดาเมจกายภาพระยะประชิดตามธาตุอาวุธเพิ่มเติมเท่ากับ 10%*P.ATK ต่อเป้าหมาย
 • เอฟเฟกต์ใหม่ Crit ที่เกิดจากการโจมตีทั่วไป จะเพิ่มสถานะ Wind Cutter ให้ตนเองอีก 1 ชั้น และเพิ่ม Final Crit DMG Bonus 3% ให้ตนเอง นาน 3 วิ. ทับซ้อนได้สูงสุด 6 ชั้น เมื่อจำนวนชั้นทับซ้อนถึงสูงสุด ทุกครั้งที่ตนเองสร้าง Crit จะเกิดเอฟเฟกต์แยกส่วน สร้างดาเมจกายภาพระยะประชิดตามธาตุอาวุธเพิ่มเติมเท่ากับ 100% ของ P.ATK ต่อเป้าหมาย (เกิด Crit ได้)

Spiral Pierce

 • เอฟเฟกต์เดิม ควง Spear เพื่อแทงศัตรูยูนิตเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำดาเมจกายภาพระยะประชิดตามธาตุอาวุธ (STRx40+850% ของ P.ATK) จุด เมื่อร่ายสกิลต้องสวมใส่อาวุธประเภทหอก CD 5 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ควง Spear เพื่อแทงศัตรูยูนิตเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ทำดาเมจกายภาพระยะประชิดตามธาตุอาวุธ (STRx40+850% ของ P.ATK) จุด เมื่อร่ายสกิลต้องสวมใส่อาวุธประเภทหอก CD 6 วิ.
  (STR ทุก 60 จุดจะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ P.ATK อีก 1%*SL) (เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ได้สูงสุด 2000%)

Ignition Break

 • เอฟเฟกต์เดิม ใช้อาวุธโจมตีพื้นดินจนเกิดระเบิดรุนแรง ศัตรูที่อยู่ในขอบเขต 4 เมตรรอบตนเองจะได้รับดาเมจกายภาพระยะประชิดธาตุ Fire ที่ 300% ของ P.ATK สกิลนี้มีสามารถ Crit ได้ด้วย ทุกครั้งที่การโจมตีทั่วไปของตนเองเกิด Crit จะลดเวลา CD ของสกิลนี้ 1 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ใช้อาวุธโจมตีพื้นดินจนเกิดระเบิดรุนแรง ศัตรูที่อยู่ในขอบเขต 4 เมตรรอบตนเองจะได้รับดาเมจกายภาพระยะประชิดธาตุ Fire ที่ 300% ของ P.ATK สกิลนี้มีโอกาส Crit ได้ด้วย ทุกครั้งที่การโจมตีทั่วไปของตนเองเกิด Crit จะลดเวลา CD ของสกิลนี้ 2 วิ. (STR ทุก 80 จุดจะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ P.ATK อีก 1%*SL) (เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ได้สูงสุด 1500%)

Brandish Spear

 • เอฟเฟกต์เดิม ยกอาวุธสูงขึ้นเพื่อทำดาเมจกายภาพระยะประชิดธาตุ Neutral 620% ต่อศัตรูยูนิตเดี่ยว พร้อมลด MSPD และ ASPD ของเป้าหมาย 40% นาน 4 วิ. ขณะใช้หอกจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% และต้องอยู่ในสถานะขี่เมื่อร่ายสกิล เวลา CD คงที่ 5 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ยกอาวุธสูงขึ้นเพื่อทำดาเมจกายภาพระยะประชิดธาตุ Neutral 620% ต่อศัตรูยูนิตเดี่ยว พร้อมลด MSPD และ ASPD ของเป้าหมาย 40% นาน 4 วิ. ขณะใช้หอกจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% และต้องอยู่ในสถานะขี่เมื่อร่ายสกิล (STR ทุก 60 จุดจะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ P.ATK อีก 1%*SL) (เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ได้สูงสุด 2000%) CD คงที่ 6 วิ.

Knight (สกิลอาวุธเงา)

Wind Cutter II

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม Final Crit DMG Bonus (0.25%*SL+0.5%) ของ Wind Cutter และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ดาเมจของดาเมจกายภาพ (0.8%*SL+2%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Final Crit DMG Bonus (0.25%*SL+0.5%) ของ Wind Cutter และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ดาเมจของดาเมจกายภาพ (8%*SL+20%)

Brandish Spear II

 • เอฟเฟกต์เดิม ลด CD คงที่ (0.28* SL+0.7) ของ Brandish Spear มีโอกาส (2.5%* SL+5%) ที่จะทำเอฟเฟกต์ในระดับเดียวกันต่อเป้าหมายในระยะ 3 เมตร และเพิ่มสถานะ Stun นาน 2 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ลด CD คงที่ (0.28* SL+0.7) ของ Brandish Spear มีโอกาส (2.5%* SL+5%) ที่จะทำเอฟเฟกต์ในระดับเดียวกันต่อเป้าหมายในระยะ 3 เมตร เพิกเฉยต่อ Stun RES (8%*SL+20%) และเพิ่มสถานะ Stun นาน 2 วิ.

Head Crush II

 • เอฟเฟกต์เดิม ระหว่างที่ใช้ Head Crush จะเพิ่ม PVP Final P.DMG Bonus (2.5%* SL+5%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ระหว่างที่ใช้ Head Crush จะเพิ่ม PVP Final P.DMG Bonus กับ PVP Final P.DMG Reduction (4%* SL+8%) และ PVP Debuff Reduction (2%*SL+4%)

Double Blow II

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มอัตราการเกิด Double Blow (5%* SL+10%) และเอฟเฟกต์สกิล (4%* SL+10%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มอัตราการเกิด Double Blow (5%* SL+10%) และเอฟเฟกต์สกิล (8%* SL+20%)

Dark Flame Sword

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มเอฟเฟกต์ Reduction ของ Final Flee (0.2%*SL+1%) และ Final Anti-Crit (0.2%*SL+1%) ต่อเป้าหมายที่ถูก Dark Flame Sword ร่ายใส่ เพิ่มเวลาของ Dark Flame Sword (0.6*SL+2) วิ. ในช่วงที่มีเครื่องหมาย Dark Flame Sword เครื่องหมายแต่ละชั้นจะลด PVP Final P.DMG Reduction (0.12%*SL+0.3%) ของเป้าหมาย
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มเวลาของ Dark Flame Sword อีก (0.6*SL+2) วิ. เอฟเฟกต์ Final Hit และ Final Crit ของ Dark Flame ในแต่ละชั้นเพิ่มขึ้น (0.2%*SL+1%) ขณะเดียวกัน Dark Flame แต่ละชั้นจะเพิ่ม PVP Final P.DMG Bonus (0.12%*SL+0.3%)

Assassin (สกิลพื้นฐาน)

Right-Hand Mastery

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม DEX*P.ATK 25%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม STR*P.ATK 25%

Left-Hand Mastery

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม DEX*P.ATK 25%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม STR*P.ATK 25%

Hiding

 • เอฟเฟกต์เดิม หลังใช้สกิลภายใน 5 วิ. ตนเองจะมี MSPD 175% และเข้าสู่สถานะ Hiding ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เมื่อเป็นฝ่ายโจมตี ได้รับดาเมจ หรือถูกต้าน Hiding จะลบล้างสถานะ Hiding เมื่อการโจมตีลบล้างเอฟเฟกต์ Hiding ของสกิลนี้ จะเพิ่มเครื่องหมาย Assassination แก่เป้าหมายแรกที่ตนโจมตี เครื่องหมายอยู่ได้นาน 3 วิ. เป้าหมายที่ถูกทำเครื่องหมาย จะได้รับดาเมจจากตนเองมากขึ้น 45%
 • เอฟเฟกต์ใหม่ หลังใช้สกิลภายใน 5 วิ. ตนเองจะมี MSPD 175% และเข้าสู่สถานะ Hiding ศัตรูไม่สามารถมองเห็นได้ เมื่อเป็นฝ่ายโจมตี ได้รับดาเมจ หรือถูกต้าน Hiding จะลบล้างสถานะ Hiding เมื่อการโจมตีลบล้างเอฟเฟกต์ Hiding ของสกิลนี้ จะเพิ่มเครื่องหมาย Assassination แก่เป้าหมายแรกที่ตนโจมตี เครื่องหมายอยู่ได้นาน 6 วิ. เป้าหมายที่ถูกทำเครื่องหมาย จะได้รับดาเมจจากตนเองมากขึ้น 45%

Cross Impact

 • เอฟเฟกต์เดิม แฟลชไปยังตำแหน่งที่กำหนด ปล่อย Cross Impact 1 ครั้งใส่เป้าหมายศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขต 3 เมตร สร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ (เท่ากับ 360% ของ P.ATK + 4% ของ MAX HP เป้าหมาย + 80*VIT ของเป้าหมาย) (ไม่มีผลต่อ Mini, MVP, Boss) ใส่เป้าหมายทั้งหมดในขอบเขต ทุกครั้งที่ฆ่าเป้าหมายได้สำเร็จจะฟื้นฟู HP 3% ของ HP ที่ตนเองสูญเสียไป ทุกครั้งที่โจมตีโดนเป้าหมายจะฟื้นฟู CD 2 วิ. CD คงที่ 12 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ แฟลชไปยังตำแหน่งที่กำหนด ปล่อย Cross Impact 1 ครั้งใส่เป้าหมายศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขต 3 เมตร สร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ (เท่ากับ 360% ของ P.ATK + 6% ของ MAX HP เป้าหมาย + 80*VIT ของเป้าหมาย) (ไม่มีผลต่อ Mini, MVP, Boss) ใส่เป้าหมายทั้งหมดในขอบเขต ทุกครั้งที่ฆ่าเป้าหมายได้สำเร็จจะฟื้นฟู HP 3% ของ HP ที่ตนเองสูญเสียไป ทุกครั้งที่โจมตีโดนเป้าหมายจะฟื้นฟู CD 1 วิ. CD คงที่ 6วิ.

Assassin (สกิลอาวุธเงา)

Supersonic Blow

 • เอฟเฟกต์เดิม ทุกครั้งที่ติด Crit จะลดเวลา CD ของ Sonic Blow อีก (0.08* SL+0.2) วิ. พร้อมทั้งเพิ่มดาเมจของ Sonic Blow (16%* SL+40%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ทุกครั้งที่ติด Crit จะลดเวลา CD ของ Sonic Blow อีก (0.08* SL+0.2) วิ. พร้อมทั้งเพิ่มดาเมจของ Sonic Blow (16%* SL+40%) และเพิกเฉยต่อ Stun RES (8%*SL+20%) ของเป้าหมาย

Rogue (สกิลพื้นฐาน)

Vulture’s Eye

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มขอบเขตสกิลของ Bow Attack, Assault, Ranged Toxic Attack, Double Strafe, Repeated Shot, Triangle Slot และ Bone Rotting Arrow 0.4*SL เมตร
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มขอบเขตสกิลของ Bow Attack, Assault, Ranged Toxic Attack, Double Strafe, Repeated Shot, Triangle Slot และ Bone Rotting Arrow (0.4*SL) เมตร
  STR แต่ละจุดจะเพิ่ม HIT อีก 1 จุด

Shadow Spell

 • เอฟเฟกต์เดิม หลังใช้จะเข้าสู่สถานะ Shadow Spell ระหว่างนี้เมื่อใช้โจมตีทั่วไป, Double Strafing, Repeated Shot และ Triangle Slot ต่อเป้าหมาย จะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธเพิ่มอีก 3%*SL ของสกิลเดิมแก่ศัตรูโดยรอบในระยะ 4 เมตร ดาเมจที่เกิดจาก Shadow Spell มีโอกาสติด Crit และสถานะ Shadow Spell มีเวลานาน 6 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ หลังใช้จะเข้าสู่สถานะ Shadow Spell ระหว่างนี้เมื่อใช้โจมตีทั่วไป, Double Strafing, Repeated Shot และ Triangle Slot ต่อเป้าหมาย จะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธเพิ่มอีก 7.5%*SL ของสกิลเดิมแก่ศัตรูโดยรอบในระยะ 4 เมตร ดาเมจที่เกิดจาก Shadow Spell มีโอกาสติด Crit และสถานะ Shadow Spell มีเวลานาน 6 วิ.

Rogue (สกิลอาวุธเงา)

Phantom Raid

 • เอฟเฟกต์เดิม เมื่อ Hiding จะเพิ่มสถานะ Ghost Power อีก SL+2 ชั้น ดาเมจธาตุ Ghost ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้น 5%*SL+12% เมื่อออกจาก Hiding จะเพิ่ม MSPD อีก 200 จุดและ Final DMG Reduction 5%*SL+10% นาน 3 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เมื่อ Hiding จะเพิ่มสถานะ Ghost Power อีก SL+2 ชั้น ดาเมจธาตุ Ghost ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้น 10%*SL+24% และ Final Hit เพิ่มขึ้น 10%*SL+24% เมื่อออกจาก Hiding จะเพิ่ม MSPD อีก 200 จุดและ Final DMG Reduction 5%*SL+10% นาน 3 วิ.

Dancer (สกิลพื้นฐาน)

Wink of Charm

 • เอฟเฟกต์เดิม มีผลต่อผู้เล่นที่อยู่ในรัศมี 4 เมตร ในระยะ 12 เมตร
 • เอฟเฟกต์ใหม่ มีผลต่อผู้เล่นที่อยู่ในรัศมี 4 เมตร ในระยะ 5 เมตร

Blacksmith (สกิลอาวุธเงา)

Magma Eruption

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มอัตราการเกิด Magma Eruption (0.125%* SL+0.25%) เพิ่มอัตราการเกิด Crit อีก (0.125%* SL+0.25%) และเอฟเฟกต์ดาเมจ (15%*SL+50%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มอัตราการเกิด Magma Eruption (0.5%* SL+1%) เพิ่มอัตราการเกิด Crit อีก (0.5%* SL+1%) และเอฟเฟกต์ดาเมจ (15%*SL+50%)

Alchemist (สกิลพื้นฐาน)

Demonic Fire

 • เอฟเฟกต์เดิม สกิลจะถูกยกเลิกด้วยการโจมตีทั่วไปในช่วงเวลาเอฟเฟกต์
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Endure ในช่วงเวลาเอฟเฟกต์

Cart Tornado

 • เอฟเฟกต์เดิม สกิลจะถูกยกเลิกด้วยการโจมตีทั่วไปในช่วงเวลาเอฟเฟกต์
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Endure ในช่วงเวลาเอฟเฟกต์

Alchemist (สกิลอาวุธเงา)

Battle Will I

 • เอฟเฟกต์เดิม หลังโจมตีทั่วไปเกิด Battle Will แล้ว จะเพิ่ม Final P.DMG Bonus 1%*SL ทับซ้อนสูงสุด 3 ชั้น นาน 5 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ หลังโจมตีทั่วไปเกิด Battle Will แล้ว จะเพิ่ม Final P.DMG Bonus 3%*SL ทับซ้อนสูงสุด 3 ชั้น นาน 5 วิ.

Battle Will II

 • เอฟเฟกต์เดิม หลังโจมตีทั่วไปเกิด Battle Will แล้ว จะเพิ่ม PVP Final P.DMG Bonus 1%*SL ทับซ้อนสูงสุด 3 ชั้น นาน 5 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ หลังโจมตีทั่วไปเกิด Battle Will แล้ว จะเพิ่ม PVP Final P.DMG Bonus 3%*SL ทับซ้อนสูงสุด 3 ชั้น นาน 5 วิ.

Impulsive Slash I

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มอัตราการเกิด Impulsive Slash 0.5%*SL หากมีศัตรูเพียง 1 คนในขอบเขต เอฟเฟกต์กิลจะเพิ่มขึ้น 10%*SL
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มอัตราการเกิด Impulsive Slash 3%*SL หากมีศัตรูเพียง 1 คนในขอบเขต เอฟเฟกต์กิลจะเพิ่มขึ้น 10%*SL

Impulsive Slash II

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มอัตราการเกิด Impulsive Slash 0.5%*SL หากมีศัตรูเพิ่มขึ้นทุก 1 คนในขอบเขต เอฟเฟกต์สกิลจะเพิ่มขึ้น 8%*SL
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มอัตราการเกิด Impulsive Slash 3%*SL+9% หากมีศัตรูเพิ่มขึ้นทุก 1 คนในขอบเขต เอฟเฟกต์สกิลจะเพิ่มขึ้น 8%*SL

Gene Upgrade I

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม Final P.DMG Reduction ให้ตนเอง 3%*SL
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Final P.DMG Reduction ให้ตนเอง 9%*SL

Gene Upgrade II

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม PVP Final P.DMG Reduction ให้ตนเอง 3%*SL
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม PVP Final P.DMG Reduction ให้ตนเอง 9%*SL

War Axe

 • เอฟเฟกต์เดิม เมื่อโจมตีทั่วไปและ Impulsive Slash สร้างดาเมจ 2 เท่า จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Bleeding 1 ชั้นแก่เป้าหมาย ทับซ้อนได้สูงสุด 8 ชั้น นาน 6 วิ. Bleeding แต่ละชั้นจะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ 7%*SL+15% ของ P.ATK + INT*8*SL + INT*20 ทุก วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เมื่อโจมตีทั่วไปและ Impulsive Slash สร้างดาเมจ 2 เท่า จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Bleeding 1 ชั้นแก่เป้าหมาย ทับซ้อนได้สูงสุด 8 ชั้น นาน 6 วิ. Bleeding แต่ละชั้นจะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ 25%*SL+63% ของ P.ATK + INT*20*SL + INT*40 ทุก วิ.

Hunter (สกิลพื้นฐาน)

Beast Bane

 • เอฟเฟกต์เดิม สามารถทำดาเมจต่อมอนสเตอร์สาย Brute, Insect, และ Fishes เพิ่มขึ้น 1% ในขณะต่อสู้
 • เอฟเฟกต์ใหม่ สามารถทำดาเมจต่อมอนสเตอร์สาย Brute, Insect, และ Fishes เพิ่มขึ้น 1%
  DEX ทุก 100 จุดจะเพิ่มอีก 0.1%*SL

Electric Shock

 • เอฟเฟกต์เดิม สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Wind ((DEX + 100) x (10 +INT/10) x175%) + 780) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต
 • เอฟเฟกต์ใหม่ สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Wind ((DEX + 100) x (10 +INT/2) x175%) + 780) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต

Claymore Trap

 • เอฟเฟกต์เดิม สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Fire ((DEX + 100) x (10 +INT/10) x175%) + 780) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต
 • เอฟเฟกต์ใหม่ สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Fire ((DEX + 100) x (10 +INT/2) x175%) + 780) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต

Freezing Trap

 • เอฟเฟกต์เดิม สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Water ((DEX + 100) x (10 +INT/10) x175%) + 950) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต
 • เอฟเฟกต์ใหม่ สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Water ((DEX + 100) x (10 +INT/2) x175%) + 950) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต

Land Mine

 • เอฟเฟกต์เดิม สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Earth ((DEX + 100) x (10 +INT/10) x175%) + 950) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต
 • เอฟเฟกต์ใหม่ สร้างดาเมจกายภาพธาตุ Earth ((DEX + 100) x (10 +INT/2) x260%) + 1,270) ต่อศัตรูทั้งหมดในขอบเขต

No Limits

 • เอฟเฟกต์เดิม ลูกธนูแต่ละดอกจะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ 75% ของ P.ATK
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ลูกธนูแต่ละดอกจะสร้างดาเมจกายภาพตามธาตุอาวุธ 68%+12%*SL ของ P.ATK

Hunter (สกิลอาวุธเงา)

No Limits

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ดาเมจของ No Limits (6%*SL+21%) และค่าสัมประสิทธิ์ได้รับฮีลลดลง (4%* SL+14%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ดาเมจของ No Limits (22%*SL+48%) และค่าสัมประสิทธิ์ได้รับฮีลลดลง (4%* SL+14%)

Sage (สกิลพื้นฐาน)

Earth Grave

 • เอฟเฟกต์เดิม เสกหินที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด 4 เมตรให้กลายเป็นทวนที่มีความแข็งแกร่ง แล้วทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้นดินตรงใต้เท้าของศัตรู สร้างดาเมจเวทธาตุ Earth ต่อเป้าหมาย 300% และลด MSPD ของเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขต 30% เวลา Slow 3 วิ. CD คงที่ 7 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เสกหินที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด 4 เมตรให้กลายเป็นทวนที่มีความแข็งแกร่ง แล้วทิ่มแทงขึ้นมาจากพื้นดินตรงใต้เท้าของศัตรู สร้างดาเมจเวทธาตุ Earth ต่อเป้าหมาย 300% และลด MSPD ของเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขต 60% เวลา Slow 4 วิ. CD คงที่ 6 วิ.

Spell Fist

 • เอฟเฟกต์เดิม มอบพลังเวทไว้บนอาวุธ ร่ายสถานะ Spell Fist ให้ตนเอง โดย Spell Fist จะอ้างอิงตามสื่อนำที่ใช้ (หินกำเนิดจิต Water/Fire/Earth/Wind) แปลงคุณสมบัติอาวุธของตนเป็นคุณสมบัติที่ตรงกัน เมื่อโจมตีทั่วไปในช่วง Spell Fist มีโอกาส 20% ที่จะโจมตีใส่ฝ่ายศัตรูเพิ่มอีก 6 ครั้งด้วยดาเมจเวทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ M.ATK*10% Spell Fist นาน 600 วิ.
 • เอฟเฟกต์ใหม่ มอบพลังเวทไว้บนอาวุธ ร่ายสถานะ Spell Fist ให้ตนเอง โดย Spell Fist จะอ้างอิงตามสื่อนำที่ใช้ (หินกำเนิดจิต Water/Fire/Earth/Wind) แปลงคุณสมบัติอาวุธของตนเป็นคุณสมบัติที่ตรงกัน เมื่อโจมตีทั่วไปในช่วง Spell Fist มีโอกาส 20% ที่จะโจมตีใส่ฝ่ายศัตรูเพิ่มอีก 6 ครั้งด้วยดาเมจเวทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ M.ATK*30% Spell Fist นาน 600 วิ.
  ช่วงที่มี Spell Fist นั้น Final Hit จะเพิ่มขึ้นอีก 1%*SL โดย INT ทุก 50 จุดจะเพิ่ม Final Hit อีก 1%

Spell Fist II

 • เอฟเฟกต์เดิม เพิ่ม Magic Lifesteal ของตนเอง (1%*SL+2%) ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไป มีโอกาส (4%*SL+10%) ที่จะปล่อยสกิลคลื่นกระแทกรูปพัด เพื่อสร้างดาเมจธาตุแปรผัน (6%*SL+12%) แก่เป้าหมายและเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังในมุม 120 องศา
 • เอฟเฟกต์ใหม่ เพิ่ม Magic Lifesteal ของตนเอง (1%*SL+2%) ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไป มีโอกาส (4%*SL+10%) ที่จะปล่อยสกิลคลื่นกระแทกรูปพัด เพื่อสร้างดาเมจธาตุแปรผัน (24%*SL+48%) แก่เป้าหมายและเป้าหมายที่อยู่ด้านหลังในมุม 120 องศา

Spirit Possession – Flame Tyrant

 • เอฟเฟกต์เดิม ช่วงที่ธาตุ Fire สถิตร่าง จะเพิ่ม MSPD 2 หน่วย ทุก 5 วิ. หากค่า HP ที่ตนเองสูญเสียเกิน 30% ของ MAX HP จะฟื้นฟู MAX HP (3%*SL+6%) ทันที
  ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปในช่วงเวลาเอฟเฟกต์ จะสร้างดาเมจเวทธาตุ Fire ต่อเป้าหมายเพิ่มอีก (5%*SL+10%)
 • เอฟเฟกต์ใหม่ ช่วงที่ธาตุ Fire สถิตร่าง จะเพิ่ม MSPD 2 หน่วย ทุก 5 วิ. หากค่า HP ที่ตนเองสูญเสียเกิน 30% ของ MAX HP จะฟื้นฟู MAX HP (3%*SL+6%) ทันที
  ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปในช่วงเวลาเอฟเฟกต์ จะสร้างดาเมจเวทธาตุ Fire ต่อเป้าหมายเพิ่มอีก (15%*SL+30%)

Summon Spirit

 • เอฟเฟกต์เดิม HP ของภูติแห่งธาตุจะอยู่ในรูปแบบของพลัง M.ATK ของ Sorcerer* 2000% ค่า HP ของโล่
 • เอฟเฟกต์ใหม่ HP ของภูติแห่งธาตุจะอยู่ในรูปแบบของพลัง M.ATK ของ Sorcerer* 900% ค่า HP ของโล่
  (โล่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสเตตัสของเปอร์เซ็นต์ MAX HP)
ปุ๋มซื้อ Razer Gold pin

ช่องทางการซื้อ Razer Gold PIN ราคาถูก

บทความก่อนหน้านี้วิธีใช้ APPLE GIFT CARD ซื้อที่ไหน แลกอย่างไร ใช้อะไรได้บ้าง
บทความถัดไปBLACK DESERT เซิร์ฟเวอร์ไทยได้ปรับปรุงอาชีพวิซาร์ด ที่มาพร้อมกับรูปร่างใหม่
คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกบันได ซุ่มซ่าม.. 😄